DyrekcjaStruktura Szko造Nauczyciele Historia szko造 KontaktDla uczni闚NEWS FOR OUR GRANTHAM FRIENDS

Strona g堯wna

Przetargi

Statut szko造

Program profilaktyki

Program profilaktyki

Plan pracy szko造

Rada rodzic闚

Samorz鉅 uczniowski

Przyjaciele szko造

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Integracja

Wydarzenia

Doradztwo zawodowe

Biblioteka i czytelnia

wietlica i sto堯wka

Gimnastyka korekcyjna

Nasze klasy

Dzwonki

Dzia造 przedmiotowe

Nasze prace

Laureaci

Galeria zdj耩

Przydatne linki

Mrowisko

Ko這 misyjne

Ko這 taneczne

Wolontariat

Zaj璚ia dodatkowe

 

statystyka

Szko豉 bierze udzia

w programach

 

Trzymaj form

 

Szklanka mleka

 

Szko豉 odkrywc闚 talent闚

 

Owoce i warzywa

w szkole

 

 

 

 

 

 

 

ZESP茛 SZK茛 NR 2 W ELBL乎U

Szko豉 Podstawowa nr 25

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

na lata  2010 2016

 

Profilaktyk nale篡 rozumie jako dzia豉nia stwarzaj鉍e cz這wiekowi okazj aktywnego gromadzenia r騜nych dowiadcze, kt鏎e powoduj wzrost jego zdolnoci radzenia sobie w trudnych sytuacjach 篡ciowych. Takie podejcie do profilaktyki wyznacza nam organizacj i prowadzenie r騜norodnych form ucz鉍ych m這dych ludzi r騜nych umiej皻noci, kszta速uj鉍ych ich postawy i system wartoci.

Szko豉, wspieraj鉍 wszechstronny rozw鎩 ucznia, musi zachowa w豉ciwe proporcje mi璠zy wiedz a umiej皻nociami i wychowaniem. Jest to trudne zadanie, zwa篡wszy na fakt, 瞠 niekt鏎zy uczniowie eksperymentuj  z papierosami,  inni staj si agresywni. Najczciej dotyczy to dzieci prze篡waj鉍ych silne napi璚ia emocjonalne,        a tak瞠 zaniedbywanych uczuciowo i wychowawczo. Dochodzi do tego cz瘰to ch耩 zaimponowania kolegom, konflikty mi璠zy rodzicami i dzie熤i oraz  -   w klasach starszych szko造 podstawowych i klasach gimnazjalnych zachowania charakterystyczne dla wieku dorastania : tendencja do uniezale積iania si od rodzic闚, arogancja  i lekcewa瞠nie autorytet闚.

Zgodnie z reform systemu edukacji proces wychowania i kszta販enia powinien stanowi integraln ca這, kt鏎ej  punktem wyjcia jest ucze i jego potrzeby rozwojowe.

Szkolny Program Profilaktyki powinien anga穎wa nie tylko uczni闚, ale te ich rodzic闚 oraz kadr pedagogiczn, a w miar potrzeb i mo磧iwoci r闚nie pracownik闚 administracji i obs逝gi szko造.

 

 

Aspekty prawne:

 

1.    Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72.

 

2.    Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19 i 31.

 

3.  Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz. U. 2004

           Nr 256 poz. 2572 z pniejszymi zmianami).

 

4.    Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o post瘼owaniu w sprawach nieletnich.   

      (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 11 poz. 109 z pniejszymi zmianami).

 

5.    Rozporz鉅zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie  sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treci dotycz鉍ych wiedzy o 篡ciu seksualnym cz這wieka, o zasadach wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoci rodziny, 篡cia w fazie prenatalnej oraz metodach i rodkach wiadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kszta販enia og鏊nego(Dz. U. 1999 r. Nr 67 poz.756 z pniejszymi zmianami).

 

6.    Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdzia豉niu narkomanii (Dz. U. 2005r. Nr 179 poz. 1485 z pniejszymi zmianami)

 

7.    Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 43 poz. 277 z pniejszymi zmianami)

 

8.    ZARZ主ZENIE Nr 590 KOMENDANTA G紟NEGO POLICJI z dnia 24 padziernika 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zada przez policjant闚 w zakresie przeciwdzia豉nia demoralizacji i przest瘼czoci nieletnich (Dz. Urz. KGP z dnia 27 listopada 2003 r.).

 

9.     Krajowy program Zwalczania AIDS i zapobiegania zaka瞠niom HIV. Rozporz鉅zenie Rady Ministr闚 z dnia 13 wrzenia 2005 r. (Dz. U. Nr 189 poz. 1590 z dnia 30 wrzenia 2005 r.) .

 

10. Rozporz鉅zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.  w sprawie szczeg馧owych form dzia豉lnoci wychowawczej i zapobiegawczej wr鏚 dzieci i m這dzie篡 zagro穎nych uzale積ieniem. (Dz. U. 2003 r. Nr 26 poz. 226 z pniejszymi zmianami).

 

11.  Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci                               i przeciwdzia豉niu alkoholizmowi. (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473,           z pniejszymi zmianami).

 

12. Rozporz鉅zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku                 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta販enia og鏊nego w poszczeg鏊nych typach szk馧.

 

 

 

PSYCHOSPOΒCZNA DIAGNOZA RODOWISKA SZKOLNEGO:

 

            We wrzeniu 2010 przeprowadzono w szkole diagnoz rodowiska szkolnego

      poprzez :

-     ankietowanie uczni闚

-     ankietowanie rodzic闚

-     obserwacj zachowania uczni闚 w czasie lekcji i na przerwach

-     wywiady, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szko造

 

Analiza wynik闚 diagnozy pozwoli豉 na okrelenie obszar闚

      w naszej szkole, w kt鏎ych nale篡 zintensyfikowa oddzia造wania profilaktyczne.

      S to :  

        

-          Bezpiecze雟two.

-          Zdrowie.

-          Relacje interpersonalne.

 

 

 

CELE  ODDZIAΧWA  PROFILAKTYCZNYCH :

 

 

 

OBSZAR:

BEZPIECZENSTWO

 

 

CEL OG粌NY:

I. Przeciwdzia豉nie zachowaniom agresywnym i przest瘼czym.

 

CELE SZCZEG茛OWE:

 

I.1. Zwi瘯szenie wiadomoci uczni闚 na temat  przejaw闚 agresji

      (fizyczna, psychiczna, ze szczeg鏊nym zwr鏂eniem uwagi na nowe  

      niebezpieczne zjawiska takie jak cyberprzemoc) oraz konsekwencji

      zachowa agresywnych.

 

I.2. Zwi瘯szenie wiadomoci uczni闚 na temat mo磧iwoci radzenia     

       sobie z agresj i przemoc.

 

I.3.Poszerzenie wiedzy na temat uzale積ie jako czynnika  zwi瘯szaj鉍ego ryzyko wyst瘼owania zachowa agresywnych

     i przest瘼czych.

 

I.4. Zwi瘯szenie poczucia bezpiecze雟twa uczni闚 w szkole.

 

 

OBSZAR:

ZDROWIE

 

     CEL OG粌NY:

      II. Promowanie zdrowego stylu 篡cia.

 

 

CELE SZCZEG茛OWE:

 

II.1. Promowanie niepalenia jako nowoczesnego trendu europejskiego.

 

II.2. Zmniejszenie ryzyka si璕ania po substancje uzale積iaj鉍e (alkohol,

        narkotyki,  dopalacze).

 

II.3. Zwi瘯szenie wiadomoci uczni闚 dotycz鉍ej zdrowego stylu 篡cia.

     

 

 

 OBSZAR:

RELACJE  INTERPERSONALNE

 

 

CEL OG粌NY:

III. Kszta速owanie postaw tolerancji i akceptacji w szczeg鏊noci 

       wobec os鏏 niepe軟osprawnych.

 

 

CELE SZCZEG茛OWE:

 

III.1. Polepszenie relacji interpersonalnych wr鏚 grup r闚ieniczych.

 

III.2. Zwi瘯szenie wiadomoci na temat konstruktywnych sposob闚

         rozwi頊ywania sytuacji trudnych, konfliktowych.

 

III.3. Zwi瘯szenie wiadomoci uczni闚 dotycz鉍ej sytuacji os鏏

         niepe軟osprawnych w rodowisku.

 

Treci, formy,  metody, osoby odpowiedzialne oraz terminy realizacji za這穎nych

cel闚 w za章czonej tabeli.

 

 

W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki obowi頊uj roczne tzw. klasowe programy profilaktyki, z kt鏎ych realizacji b璠 sporz鉅zane przez wychowawc闚 klas sprawozdania. Ka盥y wychowawca w swoim programie powinien uwzgl璠ni planowane na dany rok szkolny formy i metody pracy, imprezy itp., dopasowuj鉍 je do mo磧iwoci swoich uczni闚, ich potrzeb oraz oczekiwa rodzic闚.

 

 

            G紟NE METODY PRACY :        

 

         Po蕨dane s metody wielostronnego kszta販enia i stymulacji aktywnoci komunikacyjnej uczni闚, a przede wszystkim :

-     metody aktywne, np. burza m霩g闚, metoda projekt闚 itp.

-     metody eksponuj鉍e : impresyjne polegaj鉍e na wywo豉niu u uczni闚 okrelonych zachowa i zmian w postawach moralnych, prze篡wanie g喚bokich emocji;  ekspresyjne stwarzanie sytuacji, w kt鏎ych ucze nie tylko prze篡wa, ale i tworzy, np. drama, odgrywanie r鏊, inscenizacje, opisy czyn闚 ludzkich itp.

-     metody praktyczne gry i zabawy integracyjne, trening interpersonalny itp.

-     metody symulacyjne gry dydaktyczne

-     metody podaj鉍e pogadanki, rozmowy kierowane, opowiadania, opisy, dyskusje.

 

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAx PROFILAKTYCZNYCH:

 

Uczniowie :

Ø  uzyskaj wiedz z zakresu:

-    konstruktywnych sposob闚 rozwi頊ywania konflikt闚 i radzenia sobie

z uczuciem z這ci ;

- form przemocy oraz konsekwencji wynikaj鉍ych ze stosowania przemocy             i prezentowania zachowa agresywnych;

-   niepe軟osprawnoci

-  szkodliwoci palenia papieros闚, picia alkoholu, przyjmowania substancji odurzaj鉍ych, w tym dopalaczy;

          -   zdrowego stylu 篡cia (prawid這we od篡wianie, aktywno fizyczna, 

           wypoczynek, higiena osobista i otoczenia);

-    organizacji czasu pracy i czasu wolnego;

 

Ø  zostan zapoznani z istotnymi umiej皻nociami spo貫cznymi : asertywno, empatia,  komunikacja interpersonalna poprzez 獞iczenia praktyczne.

 

 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

 

         Szkolny Program Profilaktyki podlega monitorowaniu. Po zako鎍zeniu ka盥ego semestru nale篡 sporz鉅zi sprawozdanie z realizacji  zaplanowanych zada.

Ewaluacja dzia豉 i analiza informacji zwrotnych nast雷i po 3 latach.

Podstawow form ewaluacji b璠 :

         ankiety skierowane do uczni闚

         ankiety adresowane do nauczycieli

         ankiety skierowane do rodzic闚

         obserwacje

         hospitacje prowadzone przez dyrekcj szko造

 

Wnioski z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki pos逝蕨 do jego modyfikacji  i   dostosowania go do zmieniaj鉍ej si rzeczywistoci.

 

 Za章cznik do szkolnego programu profilaktycznego

 

 

Program opracowa造:

 

Kaja Dwulat  (psycholog szkolny)

Anetta Kruczy雟ka Olszewska (pedagog szkolny)

 


PLAN PRACY DO SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

NA ROK SZKOLNY 2010/2011 GIMNAZJUM NR 10 - dalej


Gimnazjum nr 10 w Elbl鉚u SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2010 -2016 - dalej


 

 

 

Zesp馧 Szk馧 nr 2 w Elbl鉚u

ul. Wy篡nna 3, 82-300 Elbl鉚, tel./fax 55 625 8720, e-mail: szkola25@elblag.com.pl

Copyright: Mariusz Fil