DyrekcjaStruktura Szko造Nauczyciele Historia szko造 KontaktDla uczni闚NEWS FOR OUR GRANTHAM FRIENDS

Strona g堯wna

Przetargi

Statut szko造

Program profilaktyki

Program profilaktyki

Plan pracy szko造

Rada rodzic闚

Samorz鉅 uczniowski

Przyjaciele szko造

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Integracja

Wydarzenia

Doradztwo zawodowe

Biblioteka i czytelnia

wietlica i sto堯wka

Gimnastyka korekcyjna

Nasze klasy

Dzwonki

Dzia造 przedmiotowe

Nasze prace

Laureaci

Galeria zdj耩

Przydatne linki

Mrowisko

Ko這 misyjne

Ko這 taneczne

Wolontariat

Zaj璚ia dodatkowe

 

statystyka

Szko豉 bierze udzia

w programach

 

Trzymaj form

 

Szklanka mleka

 

Szko豉 odkrywc闚 talent闚

 

Owoce i warzywa

w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umiemy 篡 z innymi i dla innych oraz szuka w豉snej drogi"

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespo逝 Szk馧 nr 2 w Elbl鉚u

 

 

G堯wnym celem wychowawczym naszej szko造 jest stworzenie jednakowych warunk闚 uczniom zdrowym i niepe軟osprawnym do wszechstronnego rozwoju osobowego, spo貫cznego, estetycznego i moralnego - przygotowanie uczni闚 do 篡cia w dynamicznie rozwijaj鉍ym si wiecie: rozwijanie tw鏎czych i aktywnych postaw dzieci.

Program wychowawczy szko造 ma za zadanie wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osi鉚anie pe軟i dojrza這ci fizycznej, psychicznej i spo貫cznej.

OG粌NE CELE WYCHOWANIA

         kszta速owanie poczucia w豉snej wartoci i rozbudzanie wiary w mo磧iwo osi鉚ni璚ia sukcesu,

         kszta速owanie 篡czliwoci i tolerancji w grupach r闚ieniczych,

         rozwijanie samodzielnoci i ch璚i samodoskonalenia,

         wdra瘸nie uczni闚 do aktywnego uczestnictwa / na miar swoich mo磧iwoci /

w 篡ciu i pracy rodziny, klasy, szko造, najbli窺zego rodowiska, z uwzgl璠nieniem uczni闚 o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

         wdra瘸nie uczni闚 do odpowiedzialnoci za siebie, za swoje post瘼owanie i wyniki w nauce,

         kszta速owanie zachowa prozdrowotnych wychowank闚,

         podniesienie poziomu wiadomoci ekologicznej uczni闚,

         wp造wanie na dociekliwo poznawcz ucznia ukierunkowan na dobro, prawd i pi瘯no,

         kszta速owanie w豉ciwych wartoci moralnych, spo貫cznie po蕨danych postaw i zachowa,

         zacienienie wsp馧pracy z rodzicami,

         redukcja i eliminacja zachowa agresywnych,

         poznanie najbli窺zego regionu i jego specyfiki,

         kszta速owanie wi瞛i z krajem ojczystym i wiadomoci obywatelskiej,

         wdra瘸nie do procesu integracji w ramach dzia豉 edukacyjno - wychowawczych uczni闚, nauczycieli i rodzic闚,

CELE SZCZEG茛OWE

>       Przygotowanie ucznia do umiej皻nego wsp馧dzia豉nia w grupie, d嘀enie do polepszenia relacji interpersonalnych,

>       Rozwijanie spo貫cznie po蕨danych postaw i zachowa, przeciwdzia豉nie agresji wr鏚 uczni闚,

>       Rozwijanie spo貫cznie po蕨danych postaw i zachowa wobec os鏏 niepe軟osprawnych,

>       Rozwijanie aktywnoci w豉snej uczni闚, kszta速owanie zdolnoci samodzielnego podejmowania decyzji 篡ciowych,

>       Dbanie o kultur wypowiadania si i przeciwdzia豉nie wulgaryzacji j瞛yka,

>       Rozwijanie wewn皻rznej niezale積oci i integralnoci,

>       Rozwijanie umiej皻noci komunikowania si, poszukiwania i interpretowania informacji, przeciwdzia豉nie niepowodzeniom szkolnym,

>       Wzmacnianie poczucia w豉snej wartoci, poszanowania wolnoci i niezale積oci innych os鏏,

>       Rozwijanie samodzielnoci w planowaniu w豉snych dzia豉, przeciwdzia豉nie nudzie.

 

 

 G紟NE ZADANIA SZKOΧ W ZAKRESIE WYCHOWANIA

I Na etapie edukacji klas I-III szko造 podstawowej

a)     Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzgl璠nieniem jego mo磧iwoci i potrzeb,

b)       Zapewnienie warunk闚 do optymalnego rozwoju dziecka,

c)      Nauka aktywnego uczestnictwa w grupie r闚ieniczej, w 篡ciu rodziny i dalszego rodowiska z zachowaniem w豉snego bezpiecze雟twa i innych,

d)       Dbanie o poprawne u篡wanie j瞛yka i doskonalenie skutecznego porozumiewania si z innymi ludmi,

e)       Przeciwdzia豉nie wulgaiyzacji j瞛yka,

f)        Rozwijanie poczucia wi瞛i uczuciowej z grup r闚ienicz, rodzin, rodowiskiem lokalnym, ojczyzn,

g)       Rozbudzanie motywacji do dzia豉 prozdrowotnych poprzez rozpoznawanie czynnik闚 maj鉍ych wp造w na zdrowie, dobre samopoczucie i prawid這wy rozw鎩 cz這wieka.

II. Na etapie klas IV - VI szko造 podstawowej

a)     Wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczni闚, w tym uczni闚 o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzgl璠nieniem ich mo磧iwoci i potrzeb,

b)       Rozwijanie umiej皻noci zespo這wego 篡cia i d磨n Im ia - bycie uczniem, bycie koleg,

c)       Rozwijanie umiej皻noci planowania pracy w豉snej i w zespole,

d)       Rozwijanie umiej皻noci skutecznego porozumiewania si z innymi ludmi. Akceptowanie ludzi mimo r騜nic (np. kulturowych, zdrowotnych, wyznaniowych...),

e)       Kszta速owanie obywatela Europejczyka, cz這wieka og鏊nie wykszta販onego, przygotowanego do 篡cia we wsp馧czesnym wiecie:

-  wiadomego kontynuatora dziedzictwa kulturowego,

-  cz這nka spo貫cznoci lokalnej,

-  obywatela kraju ojczystego.

IH. Na etapie edukacji klas I-III gimnazjum

a)      Wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczni闚, w tym uczni闚 o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzgl璠nieniem ich mo磧iwoci i potrzeb,

b)       Rozwijanie umiej皻noci zespo這wego 篡cia i dzia豉nia - bycie uczniem, bycie koleg,

c)       Budzenie szacunku wobec drugiego cz這wieka. Tolerancja i akceptacja drugiego cz這wieka mimo r騜nic (np. kulturowych, zdrowotnych, wyznaniowych...),

d)       Kszta速owanie wiadomoci, 瞠 j瞛yk polski jest dobrem narodowej kultury. Przeciwdzia豉nie jego wulgaryzacji,

e)       Rozbudzanie wewn皻rznej potrzeby uczenia si, doskonalenia si, odkrywania wiata, badania relacji mi璠zy r騜nymi zjawiskami i dziedzinami dzia豉lnoci cz這wieka.

f)        Uczenie samodzielnoci, brania odpowiedzialnoci za siebie i innych.

g)       Wspieranie w osi鉚aniu w豉snych cel闚 篡ciowych poprzez rzeteln prac.

h)       Przygotowanie uczni闚 do podj璚ia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.

i)      Kszta速owanie obywatela Europejczyka, cz這wieka og鏊nie wykszta販onego, przygotowanego do 篡cia

we wsp馧czesnym wiecie:

-  wiadomego kontynuatora dziedzictwa kulturowego,

-  cz這nka spo貫cznoci lokalnej,

-  obywatela kraju ojczystego.


 

ZADANIA NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOΧ W ZAKRESIE WYCHOWANIA

 

 

Rola nauczyciela polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale r闚nie wzorca osobowego, zaszczepienie umiej皻noci i ch璚i do samodzielnej pracy nad sob oraz sta貫go d嘀enia do doskona這ci moralnej, nauczenie, jak 篡 w wiecie pe軟ym sprzecznoci Nauczyciele w swej pracy wychowawczej zmierzaj do tego, by uczniowie:

1.  Znajdowali w szkole rodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego: intelektualnego,

psychicznego, spo貫cznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego

2.   Rozbudzali wra磧iwo na potrzeby os鏏 niepe軟osprawnych

3.   Rozwijali w sobie dociekliwo poznawcz ukierunkowan na poszukiwanie prawdy,

dobra i pi瘯na

4.   Stawali si coraz bardziej samodzielni, odpowiedzialni za siebie i innych

5.   D嘀yli do osi鉚ni璚ia cel闚 篡ciowych i wartoci wa積ych dla odnalezienia w豉snego

miejsca w wiece poprzez rzeteln prac

6.   Uczyli si szacunku dla dobra wsp鏊nego jako podstawy 篡cia spo貫cznego

7.   D嘀yli do poprawnego wypowiadania si i nie u篡wali wulgaryzm闚

8.   Przygotowywali si do 篡cia w rodzinie, w spo貫cznoci lokalnej, w pa雟twie

9.   Rozpoznawali wartoci moralne, dokonywali wybor闚 i hierarchizacji wartoci

10. Kszta速owali w sobie postaw dialogu, umiej皻no s逝chania, wsp馧dzia豉nie z innymi.

By zadania wychowawcze mog造 by w pe軟i realizowane musz by spe軟iane nast瘼uj鉍e warunki:

1.  Podmiotowe podejcie do ucznia

2.   Ka盥y nauczyciel pe軟i rol nieformalnego wychowawcy

3.   Doprowadzenie do prawid這wego przebiegu procesu komunikowania na lekcji - wzorzec

wsp馧pracuj鉍y - oparty na obustronnej komunikacji

4.   Wszechstronne oddzia造wanie na ucznia i troska o jego harmonijny rozw鎩.

SPOSOBY REALIZACJI TRECI PROGRAMU

Realizacja programu odbywa si b璠zie w ramach:

      zaj耩 zintegrowanych w kl. I - III prowadzonych przez nauczycieli wychowawc闚,

      zaj耩 edukacyjnych w kl. IV - VI prowadzonych przez nauczycieli poszczeg鏊nych przedmiot闚 oraz wychowawc闚,

      zaj耩 edukacyjnych w kl. I - III gimnazjum prowadzonych przez nauczycieli poszczeg鏊nych przedmiot闚 oraz wychowawc闚,

      godzin wychowawczych,

      zaj耩 pozalekcyjnych prowadzonych przez szko喚

      zaj耩 warsztatowych i 獞icze grupowych prowadzonych prze wychowawc闚, psychologa i pedagoga,

      cis貫j wsp馧pracy z rodzicami,

      cie瞠k mi璠zyprzedmiotowych,

      pracy doradcy zawodowego lub zaj耩 prowadzonych przez szkolnego doradc zawodowego,


 

ZADANIA NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOΧ W ZAKRESIE WYCHOWANIA

 

 

Rola nauczyciela polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale r闚nie wzorca osobowego, zaszczepienie umiej皻noci i ch璚i do samodzielnej pracy nad sob oraz sta貫go d嘀enia do doskona這ci moralnej, nauczenie, jak 篡 w wiecie pe軟ym sprzecznoci Nauczyciele w swej pracy wychowawczej zmierzaj do tego, by uczniowie:

1.  Znajdowali w szkole rodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego: intelektualnego,

psychicznego, spo貫cznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego

2.   Rozbudzali wra磧iwo na potrzeby os鏏 niepe軟osprawnych

3.   Rozwijali w sobie dociekliwo poznawcz ukierunkowan na poszukiwanie prawdy,

dobra i pi瘯na

4.   Stawali si coraz bardziej samodzielni, odpowiedzialni za siebie i innych

5.   D嘀yli do osi鉚ni璚ia cel闚 篡ciowych i wartoci wa積ych dla odnalezienia w豉snego

miejsca w wiece poprzez rzeteln prac

6.   Uczyli si szacunku dla dobra wsp鏊nego jako podstawy 篡cia spo貫cznego

7.   D嘀yli do poprawnego wypowiadania si i nie u篡wali wulgaryzm闚

8.   Przygotowywali si do 篡cia w rodzinie, w spo貫cznoci lokalnej, w pa雟twie

9.   Rozpoznawali wartoci moralne, dokonywali wybor闚 i hierarchizacji wartoci

10. Kszta速owali w sobie postaw dialogu, umiej皻no s逝chania, wsp馧dzia豉nie z innymi.

By zadania wychowawcze mog造 by w pe軟i realizowane musz by spe軟iane nast瘼uj鉍e warunki:

1.  Podmiotowe podejcie do ucznia

2.   Ka盥y nauczyciel pe軟i rol nieformalnego wychowawcy

3.   Doprowadzenie do prawid這wego przebiegu procesu komunikowania na lekcji - wzorzec

wsp馧pracuj鉍y - oparty na obustronnej komunikacji

4.   Wszechstronne oddzia造wanie na ucznia i troska o jego harmonijny rozw鎩.

SPOSOBY REALIZACJI TRECI PROGRAMU

Realizacja programu odbywa si b璠zie w ramach:

      zaj耩 zintegrowanych w kl. I - III prowadzonych przez nauczycieli wychowawc闚,

      zaj耩 edukacyjnych w kl. IV - VI prowadzonych przez nauczycieli poszczeg鏊nych przedmiot闚 oraz wychowawc闚,

      zaj耩 edukacyjnych w kl. I - III gimnazjum prowadzonych przez nauczycieli poszczeg鏊nych przedmiot闚 oraz wychowawc闚,

      godzin wychowawczych,

      zaj耩 pozalekcyjnych prowadzonych przez szko喚

      zaj耩 warsztatowych i 獞icze grupowych prowadzonych prze wychowawc闚, psychologa i pedagoga,

      cis貫j wsp馧pracy z rodzicami,

      cie瞠k mi璠zyprzedmiotowych,

      pracy doradcy zawodowego lub zaj耩 prowadzonych przez szkolnego doradc zawodowego,

      zapewnienie bezpiecze雟twa dzieci dzi瘯i zainstalowaniu monitoringu zewn皻rznego w szkole.

 

- G紟NE METODY PRACY

W programie wychowawczym przyj皻o zasad uczenia si poprzez dowiadczenie. Zadaniem prowadz鉍ych jest wi璚 stwarzanie sytuacji, w kt鏎ych wszyscy cz這nkowie grupy aktywnie uczestnicz w 獞iczeniach, dziel si swymi odczuciami i dowiadczeniami, stosuj je w interakcjach z innymi oraz zdobywaj wiedz teoretyczn. Po蕨dane s metody wielostronnego kszta販enia i stymulacji aktywnoci komunikacyjnej uczni闚, a przede wszystkim:

       metody aktywne, np. burza m霩g闚", metoda projekt闚 itp.

       metody eksponuj鉍e: impresyjne - polegaj鉍e na wywo豉niu u uczni闚 okrelonych zachowa i zmian w postawach moralnych, prze篡wanie g喚bokich emocji; ekspresyjne - stwarzanie sytuacji, w kt鏎ych ucze nie tylko prze篡wa, ale i tworzy, np. drama, odgrywanie r鏊, inscenizacje, opisy czyn闚 ludzkich itp.

       metody praktyczne - gry i zabawy integracyjne, trening interpersonalny itp.

       Metody symulacyjne - gry dydaktyczne

       Metody podaj鉍e - pogadanki rozmowy kierowane, opowiadania, opisy, dyskusje. Konieczne jest zaanga穎wanie si w dzia豉nia wychowawcze wszystkich nauczycieli,

rodzic闚 i rodowiska lokalnego.

Model absolwenta Zespo逝 Szk馧 nr 2

Na podstawie analizy postawionych zada i ich form realizacji oraz dowiadcze pedagogicznych ustalamy, 瞠 ucze ko鎍z鉍y Zesp馧 Szk馧 nr 2: .. .doskona貫 funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole. .. .jest pogodny, pozytywnie patrzy na wiat.

...jest aktywny. Lubi ruch i ch皻nie uprawia sport. Podejmuje pr鏏y ekspresji artystycznej: piewa, gra, recytuje, maluje. Aktywnie dzia豉 na rzecz rodowiska przyrodniczego i spo貫cznego;

...jest ciekawy wiata. Stara si poszerza swoj wiedz, odkrywa i rozwija swoje zainteresowania. Interesuje si otaczaj鉍ym go wiatem, 章cz go wi瞛y emocjonalne z ma章 ojczyzn- regionem, w kt鏎ym 篡je. Potrafi wiadomie korzysta z d鏏r techniki. ...jest otwarty. Ch皻nie i skutecznie nawi頊uje kontakty. ζtwo nawi頊uje wsp馧prac z innymi, potrafi pracowa w grupie, planuje swoje dzia豉nia i d嘀y do realizacji swoich cel闚. ...jest prawy. Rozr騜nia dobre i z貫 uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje i kieruje si szacunkiem wobec drugiego cz這wieka. Stara si by odpowiedzialny za innych, jest wra磧iwy na cierpienie, b鏊 i krzywd. Rozumie potrzeby i potrafi wsp馧篡 z ludmi niepe軟osprawnymi i nie pomoc ludziom starszym. Szanuje i podziwia wiat zwierz靖, rolin i przyrody nieo篡wionej.

... jest rozwa積y. Dba o zdrowie. Zna zagro瞠nia wyst瘼uj鉍e w jego rodowisku. Post瘼uje zgodnie z zasadami higieny.

...jest odpowiedzialny. Stara si przewidzie skutki swoich dzia豉 i got闚 jest ponosi konsekwencje swoich czyn闚. Cieszy si z sukces闚. Akceptuje pora磬i, ale jeli jest w stanie - wytrwale szuka w豉snych rozwi頊a. Dba o kultur j瞛yka polskiego. Nie u篡wa wulgaryzm闚.

...w豉ciwie rozumie demokracj i tolerancj.

...zna, szanuje, respektuje histori, kultur i tradycj narodow.
 

Osi鉚ni璚ie zamierzonych cel闚 wychowawczych wymaga okrelonej postawy nauczyciela wychowawcy. Oto jego najwa積iejsze cechy:

Wychowawca Zespo逝 Szk馧 nr 2

-   lubi dzieci, ma przyjazny stosunek do wiata. Cz瘰to si umiecha, nie krzyczy.

-   posiada wiedz w zakresie niepe軟osprawnoci, potrzeb i mo磧iwoci os鏏 z zaburzeniami i deficytami w rozwoju

-  jest cierpliwy i 篡czliwy. Umie wys逝cha i w ka盥ej sytuacji pomo瞠 rozwi頊a problem.

-  jest uprzejmy i kulturalny. Nie obra瘸 godnoci dziecka.

-jest tw鏎czy i pomys這wy. Kieruje i mobilizuje uczni闚 do rozwoju ich zdolnoci i zainteresowa.

-  jest uczciwy i post瘼uje zgodnie z powszechnymi normami moralnymi.

-  jest obowi頊kowy i odpowiedzialny. Cieszy si autorytetem wr鏚 uczni闚. Indywidualnie traktuje ich potrzeby.

-   posiada zdolnoci organizacyjne. Proponuje i organizuje zaj璚ia pozalekcyjne (dyskoteki, uroczystoci klasowe, biwaki itd.)

-  jest kompetentny. Posiada wiedz psychologiczn i pedagogiczn kt鏎a pomaga mu w dobrych kontaktach z uczniem.

-   jest ambitny. Ma gruntowne wykszta販enie, ale ci鉚le pog喚bia swoj wiedz metodyczn i merytoryczn.

EWALUACJA

Program b璠zie podlega ewaluacji po 3 latach realizacji. Czynno t wykona zesp馧 nauczycieli( 6 os鏏 - po 2 nauczycieli z danego poziomu). Ewaluacja b璠zie polega豉 na por闚naniu szkolnego programu wychowawczego z jego realizacj w klasach i szkole. Ewaluatorzy uczyni to w oparciu o nast瘼uj鉍e dokumenty: semestralne sprawozdania nauczycieli z realizacji dzia豉 wychowawczych zrealizowanych w danym roku szkolnym, sprawozdania pedagog闚, psycholog闚, zespo堯w wychowawczych, dziennik i za章czniki. Na ka盥ym poziomie ( I - III, IV - VI, gimnazjum.)b璠 badane dwie klasy na przyk豉d 2 trzecie, 1 pi靖a, 1 sz鏀ta itd... . Na koniec zespo造 ustal wyniki bada, zapisz je w formie informacji, jakie zagadnienia szkolnego programu wychowawczego zosta造 zrealizowane w ca這ci , kt鏎e czciowo, a kt鏎ych nie uda這 si zrealizowa i dlaczego. Nast瘼nie nale篡 przygotowa jedno zbiorowe sprawozdanie wraz z wnioskami. Sprawozdanie to zostanie przeczytane na radzie pedagogicznej i przekazane zespo這m wychowawczym oraz przedstawione Radzie Rodzic闚.

 

Program wychowawczy cd.

 

PLAN DZIAx WYCHOWAWCZYCH W ROKU  SZKOLNYM 2012/2013 WYNIKAJ丘Y Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOΧ - dalej

 

Zesp馧 Szk馧 nr 2 w Elbl鉚u

ul. Wy篡nna 3, 82-300 Elbl鉚, tel./fax 55 625 8720, e-mail: szkola25@elblag.com.pl

Copyright: Mariusz Fil